W:旋轉閥


KW01自清式旋轉閥(單刀式)

 

 

KW01

旋轉閥(單刀自清式)

用於黏滯性物料,如污泥等。


KW02自清式旋轉閥(雙刀式)

 

 

KW02 

旋轉閥(雙刀自清式)

用於黏滯性物料,如污泥等。

 

 

 

 

 

KW03

旋轉閥(傳統氣鎖式)

用於鬆散物料之定量排放。